گامی بلند برای خلق محتواست

موبایل پولساز

21 سال سابقه
61 پروژه ی تلویزیونی
46 تجربه ی تهیه کنندگی
1950 ساعت تدوین

دوره های گروه آموزشی تربیت دوست

تصویرتان را جهانیان خواهند دید

دوره های کیمیاگران

عضویت طلایی

دوره های کیمیاگران

عضویت طلایی

دوره های کیمیاگران

عضویت طلایی

اینجا ...