شماره حساب رسمی موسسه شهر مدیریت آرال

بانک ملت

شعبه بلوار میرداماد تهران

بنام موسسه شهر مدیریت آرال

IR730120000000008734077632

۸۷۳۴۰۷۷۶۳۲ شماره حساب

شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۲۰۵۵