راه های ارتباطی

کیمیاگران، تجربه را با پول می خرند نه با عمر

موسسه فرهنگی هنری شهر مدیریت آرال

بنیانگذار و مدیرعامل: دکتر افشین گلستان

  • دارای مجوز شماره ۶۲۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-موسسه فرهنگی هنری
  • دارای مجوز شماره ۷۷۸۴۵ معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-نشریه مدیران ارشد
  • دارای مجوز شماره ۱۴۹۷۹ معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-انتشارات کتاب آرال
  • دارای مجوز شماره ۸۴۹۱۱ معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-پایگاه خبری بانک مدیران