پادکست ها

بشنوید و کیمیاگر شوید

دکتر افشین گلستان

 

 

۱-جادوی کیمیاگرانه

 

۲-عاطفه ویژه کارآفرینان…کلیک کنید

۳-پادکست وجه اشتراک کارآفرینان قسمت اول

۴-پادکست وجه اشتراک کارآفرینان قسمت دوم

۵-پادکست معجزه ی تشویق

۶- پادکست آگاهانه زیستن

۷-پادکست کیمیاگران حرفه ای هستند

۸-پادکست مواد اولیه تصمیم ساز

۹-پادکست پنج ویژگی حرفه ای ها

۱۰-پادکست نکات کلیدی قابل توجه در کسب و کار

۱۱-پادکست راه های افزایش عزت نفس سازمانی

۱۲-پادکست دنده یک کیمیاگرانه

۱۳-پادکست ماکت خودت باش

۱۴-پادکست کانون هندسی کنترل

۱۵-پادکست اشتباهات آگاهانه

۱۶-پادکست طراحی نظم قسمت اول- جرم زدایی

۱۷-پادکست طراحی نظم قسمت دوم

۱۸-پادکست طراحی نظم قسمت سوم

۱۹-پادکست طراحی نظم قسمت چهارم

۲۰-پادکست عناصر فنگ شویی

۲۱-پادکست قاتل اعتماد به نفس

۲۲-پادکست جنگ خواسته ها و مواضع

۲۳-پادکست دکتر فروش باشیم ۱

۲۴-پادکست دکتر فروش باشیم ۲

۲۵-پادکست دکتر فروش باشیم ۳

۲۶-پادکست دکتر فروش باشیم ۴

۲۷-پادکست دکتر فروش پوکر فیس است

Ebooks

بخوانید و کیمیاگر شوید

دکتر افشین گلستان

 

جدول متقاطع فنگ شویی

۱-فایل متنی مدیریت ذهن ۱: انواع انرژی ها

۲-فایل متنی مدیریت ذهن ۲: بخوابید

۳-فایل متنی مدیریت ذهن ۳: ورزش کنید

۴-فایل متنی مدیریت ذهن ۴: رژیم تان را بهبود ببخشید

۵-فایل متنی مدیریت ذهن ۵: موسیقی

۶-فایل متنی مدیریت ذهن ۶: انواع مردمان

۷- فایل متنی مدیریت ذهن ۷: اول هزینه بعد نتیجه

۸- فایل متنی مدیریت ذهن ۸: چه کارهای انجام دهیم که روی ما حساب باز کنند؟

۹-فایل متنی مدیریت ذهن ۹: چشم انداز ۱

۱۰-فایل متنی مدیریت ذهن ۱۰: چشم انداز ۲

۱۱-فایل متنی مدیریت ذهن ۱۱: خدا باشیم

۱۲-فایل متنی مدیریت ذهن ۱۲: میلیاردرها چگونه می اندیشند

۱۳-فایل متنی مدیریت ذهن ۱۳: هدف ۱

۱۴-فایل متنی مدیریت ذهن ۱۴: هدف ۲

۱۵-فایل متنی مدیریت ذهن ۱۵: آرزو و هدف

۱۶-فایل متنی مدیریت ذهن ۱۶: سبک زندگی

۱۷-فایل متنی مدیریت ذهن ۱۷: بالا بردن کیفیت زندگی سازمانی و فردی

۱۸-فایل متنی مدیریت ذهن ۱۸: تفکر کاکوشین و کایزن

۱۹-فایل متنی مدیریت ذهن ۱۹: پیاده سازی تفکر کایزن ۱

۲۰-فایل متنی مدیریت ذهن ۲۰: پیاده سازی تفکر کایزن ۲

۲۱-فایل متنی مدیریت ذهن ۲۱: انگیزه

۲۲-فایل متنی مدیریت ذهن ۲۲: مدیریت احساسات

۲۳-فایل متنی مدیریت ذهن ۲۳: یادگیری

۲۴-فایل متنی مدیریت ذهن ۲۴: حالت واکسنی

۲۵-فایل متنی مدیریت ذهن ۲۵: مهندسی یا بنایی؟

۲۶-فایل متنی مدیریت ذهن ۲۶: فرمول تغییر

۲۷-فایل متنی مدیریت ذهن ۲۷: اعتماد به نفس

۲۸-فایل متنی مدیریت ذهن ۲۸: صندلی داغ

۲۹-فایل متنی مدیریت ذهن ۲۹:شرط لازم وکافی ۱

۳۰-فایل متنی مدیریت ذهن ۳۰:شرط لازم وکافی ۲