آنچه از مدیریت منابع انسانی باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره دکتر علی رمضانی پروفسور علیرضا یوسفی پروفسور علیرضا یوسفی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری…

150,000 تومان

آنچه از مدیریت منابع انسانی باید بدانیم

استاد/اساتید دوره دکتر علی رمضانی پروفسور علیرضا یوسفی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام…

150,000 تومان

آنچه مدیران بزرگ قرن ۲۱ باید بدانند (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره پروفسور علیرضا یوسفی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا…

150,000 تومان

آنچه مدیران بزرگ قرن ۲۱ باید بدانند

استاد/اساتید دوره دکتر علی رمضانی دکتر افشین گلستان پروفسور علیرضا یوسفی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری…

150,000 تومان

آنچه برای حفظ مشتری باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره مهندس بهروز افشار دکتر وحید ناصحی فر دکتر هرمز مهرانی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره…

150,000 تومان

آنچه برای حفظ مشتری باید بدانیم

استاد/اساتید دوره دکتر افشین گلستان دکتر هرمز مهرانی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام…

150,000 تومان

آنچه از فروش حرفه ای باید بدانیم (بسته سوم)

استاد/اساتید دوره مهندس بهروز افشار دکتر افشین گلستان در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام…

150,000 تومان

آنچه از فروش حرفه ای باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره مهندس بهروز افشار دکتر افشین گلستان دکتر هرمز مهرانی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری…

150,000 تومان

آنچه از فروش حرفه ای باید بدانیم

استاد/اساتید دوره مهندس بهروز افشار دکتر افشین گلستان دکتر هرمز مهرانی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری…

150,000 تومان

آنچه ما مدیران از بازاریابی باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره دکتر وحید ناصحی فر دکتر افشین گلستان در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را،…

150,000 تومان

آنچه ما مدیران از بازاریابی باید بدانیم

استاد/اساتید دوره دکتر وحید ناصحی فر دکتر افشین گلستان در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را،…

150,000 تومان

آنچه ما مدیران از برندسازی باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره دکتر افشین گلستان در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا…

150,000 تومان

آنچه ما مدیران از برندسازی باید بدانیم

استاد/اساتید دوره دکتر افشین گلستان فیلم سوم:معماری برند(خلق برند) در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را،…

150,000 تومان

آنچه از یک مذاکره طلایی باید بدانیم

استاد/اساتید دوره استاد علی محمد بیدار مغز دکتر افشین گلستان در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود…

150,000 تومان

آنچه از قدرت نفوذ در دیگران باید بدانیم

استاد/اساتید دوره دکتر محمد علی پیوند دکتر افشین گلستان در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را،…

150,000 تومان

آنچه برای حکومت بر ذهن باید بدانیم

استاد/اساتید دوره پروفسور علیرضا یوسفی دکتر افشین گلستان در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام…

150,000 تومان