1. طراحی لوگو برای صنایع غذایی رادین
  2. طراحی کاتالوگ

کارفرما: آقای مصلح