جناب آقای رهام داها

نشریه تخصصی لجستیک و اقتصاد

  • طراحی لوگو 
  • طراحی یونیفرم نشریه
  • طراحی مطالب نشریه
  • مدیریت هنری

طراحی لوگو تایپ فارسی و همچنین صفحه آرایی نشریه تخصصی لجستیک و اقتصاد این نشریه به صورت هفته نامه توسط مجموعه آرال گرافیک به سفارش کانون انجمن های شرکتهای حمل و نقل بین المللی تهیه شده که تا کنون ۵۸ شماره منتشر شده است.