1. طراحی پوستر نمایشگاه نقاشی

کارفرما: خانم المیرا آقازاده