1. طراحی لوگو چای ادهم
  2. طراحی بسته بندی چای ادهم

کارفرما: آقای ادهمی