پیشنهاد از طریق پیامک
  1. طراحی لوگو برای نشریه تخصصی لجستیک و اقتصاد
  2. طراحی یونیفرم نشریه
  3. طراحی مطالب نشریه
  4. مدیریت هنری

کارفرما: آقای رهام داها

کانون انجمن های شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران