طراحی پوستر بازارچه خیریه سمر

کارفرما: خانم المیرا آقازاده