1. طراحی لوگو برای ساختمانی سیترا

کارفرما: آقای آرش جمشیدی