دوره کیمیاگران تبلیغات

درباره کیمیاگران تبلیغات چرا در این دوره شرکت کنم؟ حتی اگر کالا و خدمات با کیفیتی را خلق کرده باشید…

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره کیمیاگران فروش+

درباره کیمیاگران فروش+ چرا در این دوره شرکت کنم؟ حتی اگر کالا و خدمات با کیفیتی را خلق کرده باشید…

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره کیمیاگران درون

درباره کیمیاگران درون چرا در این دوره شرکت کنم؟ هر انسانی از خصوصیات و ویژگی های متفاوت و خاصی برخوردار…

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره کیمیاگران درون +

۳ ماه راهنمایی و همراهی مستمر چرا در این دوره شرکت کنم؟ هر انسانی از خصوصیات و ویژگی های متفاوت…

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره کیمیاگران مذاکره

درباره کیمیاگران مذاکره چرا در این دوره شرکت کنم؟ مذاکره ازاولین ابزارهای بشر برای برقراری ارتباط و بیان نیازهای خود…

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان