دوره کیمیاگران تبلیغات

درباره کیمیاگران تبلیغات چرا در این دوره شرکت کنم؟ حتی اگر کالا و خدمات با کیفیتی را خلق کرده باشید…

5,000,000 تومان

دوره کیمیاگران فروش+

درباره کیمیاگران فروش+ چرا در این دوره شرکت کنم؟ حتی اگر کالا و خدمات با کیفیتی را خلق کرده باشید…

7,000,000 تومان

دوره کیمیاگران درون

درباره کیمیاگران درون چرا در این دوره شرکت کنم؟ هر انسانی از خصوصیات و ویژگی های متفاوت و خاصی برخوردار…

3,000,000 تومان

دوره کیمیاگران درون +

۳ ماه راهنمایی و همراهی مستمر چرا در این دوره شرکت کنم؟ هر انسانی از خصوصیات و ویژگی های متفاوت…

3,000,000 تومان

دوره کیمیاگران مذاکره

درباره کیمیاگران مذاکره چرا در این دوره شرکت کنم؟ مذاکره ازاولین ابزارهای بشر برای برقراری ارتباط و بیان نیازهای خود…

3,500,000 تومان