مدیریت منابع انسانی در سازمان های زیر ۱۵ نفر

استاد/اساتید دوره دکتر افشین گلستان در این دوره چه می آموزیم؟ اصول اساسی و محوری مدیریت نیرو در سازمان های…
75,000 تومان