پادکست ها

بشنوید و کیمیاگر شوید

دکتر افشین گلستان

۱-پادکست ضرورت تبلیغات

۲-پادکست برنامه ریزی تبلیغات

۳-پادکست بررسی سازمان

۴-پادکست انتخاب مخاطب

۵-پادکست تعیین هدف تبلیغات

۶-پادکست بودجه تبلیغات

۷-پادکست جدول محاسبه بودجه تبلیغات

۸-پادکست انتخاب رسانه

۹-پادکست کمپین تبلیغاتی

۱۰-پادکست تصاویر تبلیغاتی

۱۱-پادکست تصاویر تبلیغاتی اثرگذار

۱۲-پادکست معجزه واژه ها

۱۳-پادکست تبلیغات نویسی مدل آیدا

۱۴-پادکست تبلیغات نویسی انگیزاننده ها

۱۵-پادکست عنوان نویسی

۱۶-پادکست راز گارانتی

۱۷-پادکست اثبات قیمت

۱۸-پادکست راز تازه کارها

۱۹-پادکست پیشنهاد ویژه