پیشنهاد از طریق پیامک

 

دارای مدرک دکتری مدیریت بازاریابی

و کارشناس ارشد برنامه ریزی استراتژیک

عضو هیأت علمی مرکز استراتژی و توسعه علوم

عضو هیأت مدیره شرکت سازه گستران نوآو

نویسنده مقالات متعدد در کنفرانسها و مجلات بین المللی در زمینه های تخصصی مدیریت