دکتر علی رمضانی

متخصص خلق و توسعه برند

درباره استاد:

سوابق علمی

- دارای مدرک دکتری مدیریت بازاریابی
- کارشناس ارشد برنامه ریزی استراتژیک
- عضو هیأت علمی مرکز استراتژی و توسعه علوم
- عضو هیأت مدیره شرکت سازه گستران نوآو
- نویسنده مقالات متعدد در کنفرانسها و مجلات بین المللی در زمینه های تخصصی مدیریت