کیمیاگران، تجربه را با پول می خرند نه با عمر

موسسه فرهنگی هنری شهر مدیریت آرال

خدمات مشاوره-آموزش

  • بنیانگذار و مدیرعامل: دکتر افشین گلستان
  • دارای مجوز شماره 620 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-موسسه فرهنگی هنری
  • دارای مجوز شماره 77845 معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-نشریه مدیران ارشد
  • دارای مجوز شماره 14979 معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-انتشارات کتاب آرال
  • دارای مجوز شماره 84911 معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-پایگاه خبری بانک مدیران
15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
2300 دقیقه ویدئو آموزشی
72 دوره اموزشی