نهضت توسعه انسانی

به همت ما ایران در سال ۱۴۵۰ کشوری است توسعه یافته..


فراموش نکنیم که ایران فقط و فقط با رشد همه جانبه انسانهاش،

میتونه به کشوری توسعه یافته تبدیل بشه

دیروز به درستی نهضت سواد آموزی راه افتاد و اکنون

 باید نهضت توسعه انسانی راه بیافته.

دکتر افشین گلستان