پیشنهاد از طریق پیامک

 

رئیس سابق دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

رئیس سابق میراث فرهنگی صنایع دستی استان تهران

استاد نمونه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در سال۹۴

نویسندۀ ۴ جلد کتاب درحوزۀ علوم ارتباطات

و ارائه بیش از ۱۰۰مقاله به نشریات داخلی